Pētījumi

Pētījuma nosaukums Autors Joma Gads

Priekšizpēte projektu konkursa sagatavošanai attiecībā uz tehnoloģiju konversiju no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem

Pētījuma darba mērķis bija veikt priekšizpēti atbalstāmo tehnoloģiju vērtēšanas un salīdzināšanas kritēriju noteikšanai, lai nodrošinātu tehnoloģiju pāreju no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem. Pētījuma gaitā tika izvērtēti iespējamie tehnoloģiju konversijas projektu atlases tehniskie kritēriji un izstrādāti priekšlikumi KPFI projektu līdzfinansējuma izmaksu noteikšanai. Ir tikuši apzināti potenciālie tehnoloģiju konversijas projektu veidi, to aptuvenais skaits un īstenošanas iespējamie termiņi. Pētījumā veikts arī aptuvens nepieciešamā finansējuma apjoma un kopējo sasniedzamo SEG emisiju samazinājuma novērtējums.
Finansējums: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekti

Atslēgas vārdi: fosilie energoresursi, atjaunojamie enrgoresursi, konversija, SEG emisiju samazināšanas iespējas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

SEG ierobežošanas iespējas - atjaunojamie energoresursi

2009

Skatījums uz iespējām, riskiem un risinājumiem Latvijas enerģētikā

Pētījumā vērtēta iespēja pilnveidot valsts lietotos ekonomiskās politikas instrumentus, meklējot izmaksu un ieguvumu optimumu centieniem
koriģēt nozares ietekmi uz vidi un ekonomiku kopumā. Tika aplūkoti dažādi uz atjaunojamiem un fosilajiem resursiem balstīti pēc iespējas neitrāli un objektīvi risinājumi enerģijas ražošanā.
Finansējums: AS Swedbank
Vairāk: https://www.swedbank.lv/files/analitiskie_materiali/analitiskas_diskusijas/energetika.pdf

Atslēgas vārdi: atjaunojamie energoresursi, elektroenerģija

Pēteris Strautiņš, AS "Swedbank"

Iespējas klimata politikā - valsts mērogs

2009

Priekšizpēte projektu konkursa „Pasīvo un „0 enerģijas” ēku pilotprojekti” sagatavošanai

Pētījums veikts EP stratēģijas kontekstā, kas nosaka, ka visām jaunbūvēm, kas tiks uzbūvētas pēc 2019.gada 31.decembra, jāspēj nodrošināt tieši tik daudz enerģijas, cik tās patērē. Tāpat EP aicina veikt vairāk publisko investīciju enerģiju taupošās ēkās. Pētījuma ietvaros tikuši izstrādāti priekšlikumi atklāto projektu konkursu ietvaros atbalstāmajām projektu aktivitātēm, attiecināmajām un neattiecināmajām izmaksām un izstrādāti detalizēti kritēriji projektu kvalitātes vērtēšanai. Tāpat izvērtēti konkursa nolikuma projekta saskaņošanas laikā saņemtie priekšlikumi no potenciālajiem iesniedzējiem un sagatavots vadlīniju priekšlikums.
Finansējums: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekti (KPFI)

Atslēgas vārdi: jaunbūves, pasīvās ēkas, 0 enerģijas ēkas, kvalitātes novērtējums

Biedrība "Passive House Latvija"

SEG ierobežošanas iespējas - energoefektivitāte

2009

Bioetanola pārveidošanas un ūdeņraža iegūšanas procesu izpēte lietošanai kurināmā elementu iekārtās

Projektā tika izpētīts etanola autotermiskās pārveidošanas (ATR) process, nosakot kādi faktori un kādā veidā ietekmē iegūtās gāzes sastāvu, procesam nepieciešamā siltuma daudzumu un pārveidošanas sistēmas lietderības koeficienta vērtību, rezultātā atrodot optimālās faktoru vērtības, pie kurām var tikt iegūta maksimālā ūdeņraža koncentrācija.
Finansējums: Rīgas Tehniskā universitāte

Atslēgas vārdi: bioetanols, ūdeņradis, etanols

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

SEG ierobežošanas iespējas - produkti

2009

Dzīves cikla novērtējums biodīzeļdegvielas ražošanai Latvijā

Projekta ietvaros tika veikta dzīves cikla analīze biodīzeļdegvielas ražošanai Latvijā, tai skaitā tika veikta dzīves cikla inventarizācijas datu vākšana un ietekmju modelēšana.
Finansējums: Rīgas Tehniskā universitāte

Atslēgas vārdi: biodīzelis, dzīves cikla analīze, modelēšana

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

SEG ierobežošanas iespējas - atjaunojamie energoresursi

2009

Klimata maiņu apzināšana reģionos /Awareness of climate change for regions (ACCR)

Projektā tika attīstīta trīspusējā politiskā diskusija par klimata pārmaiņu ietekmes novēršanu reģionos, pamatojoties uz esošo Eiropas, nacionālo un reģionālo diskusiju, likumdošanas procesu un informāciju no ACCR – projekta darba paketēm.
Finansējums: ES (Baltijas jūras reģiona programma)

Atslēgas vārdi: vides politika, klimata pārmaiņas, sabiedrības domas veidošana

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Klimata pārmaiņas

2009

Latvijas atjaunojamo energoresursu izmantošanas un energoefektivitātes paagstināšanas modelis un rīcības plāns

Projektā tika veikt Latvijas atjaunojamo energoresursu izmantošanas potenciāla izvērtējumu līdz 2020.gadam. Ar izpētes palīdzību tika noskaidrots, ka ir iespējams sasniegt Eiropas Savienības enerģijas un klimata paketē Latvijai uzstādīto mērķi: atjaunojamo energoresursu īpatsvars 2020.gadā varētu sasniegt 40%, ja tiktu izpildīti vairāki priekšnosacījumi.
Finansējums: Latvijas Vides aizsardzības fonds
Vairāk: http://lvafa.gov.lv/materiali/petijumi/130-multisektorialie-projekti/m2009/105-latvijas-atjaunojamo-energoresursu-izmantosanas-un-energoefektivitates-paaugstinasanas-modelis-un-ricibas-plans

Atslēgas vārdi: energoefektivitāte, atjaunojamie energoresursi, scenārijii

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

SEG ierobežošanas iespējas - atjaunojamie energoresursi

2009

Latvijas valdības oglekļa aktīvu novērtēšanas metodoloģija /Methodologies of Carbon Asset Valuation by the Latvian Government

Pētījumā tika izstrādāta atskaite Pasaules Bankai par Noteiktā daudzuma vienību (AAUs) izvērtējuma metodiku Latvijā, lai Pasaules Banka varētu sniegt priekšlikumus Latvijas valdībai, kā labāk novērtēt oglekļa aktīvus un AAUs. Tā kā Latvija varētu uzskaitīt arī cita veida oglekļa kredītus nekā AAUs, tad šajā pētījumā tika meklētas atbildes, kā to paveikt atbilstoši Kioto protokolā noteiktajām prasībām. Pētījumā raksturota esošā situācija oglekļa kredītu uzskaites jomā un veidoti scenāriji pilnveidotai oglekļa uzskaites sistēmai Latvijā.
Finansējums: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekti (KPFI)

Atslēgas vārdi: Pasaules Banka, AAUs, noteiktā daudzuma vienības, oglekļa uzskaite, Kioto protokols

Climatefocus

SEG inventarizācija

2009

Priekšizpēte projektu konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājums transporta sektorā” sagatavošanai

Pētījuma ietvaros tika izstrādāti projektu atlases tehniskie kritēriji (autotransportā un dzelzceļa transporta līdzekļos); tāpat tika arī izstrādāti priekšlikumi KPFI projektu līdzfinansējuma noteikšanai atkarībā no SEG samazināšanas efektivitātes. Pētījumā ir noteikti potenciālie projekti Latvijā SEG samazinājumam transportlīdzekļos un to realizācijas iespējamie termiņi un izmaksas. Tika arī izstrādātas vadlīnijas konkursa projektu iesniedzējiem, kā arī vadlīnijas projektu vērtēšanai, ietverot metodiskos norādījumus SEG aprēķinu veikšanai. Pētījuma ietvaros arī veiktas konsultācijas ar ieinteresētajām sabiedrības grupām, ņemot vērā, ka transporta radītās SEG emisijas ir visstraujāk augošā emisiju grupa Latvijā.
Finansējums: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekti (KPFI)

Atslēgas vārdi: dzelzceļa transports, SEG emisiju samazināšanas iespējas, SEG emisiju aprēķini

Biedrība "Latvijas loģistikas asociācija"

SEG ierobežošanas iespējas - transports

2009

Priekšizpēte projektu konkursa „Kompleksi energoefektivitātes, enerģijas avotu nomaiņas un tehnoloģiju attīstībās projekti ražošanas ēkās” sagatavošanai

Pētījuma gaitā izstrādāti priekšlikumi atklāto projektu konkursu ietvaros atbalstāmajām projektu aktivitātēm, kas nodrošina lielāko SEG emisiju samazinājumu un SEG emisiju samazināšanas efektivitāti. Tikuši arī izstrādāti detalizēti kritēriji projektu kvalitātes vērtēšanai, izvērtēti konkursa nolikuma projekta saskaņošanas laikā saņemtie priekšlikumi no potenciālajiem iesniedzējiem, izstrādāta speciāli rūpniecības uzņēmumiem piemērota detalizēta Enerģijas audita atskaites forma pēc BESS (Benchmarking and Energy Management Schemes) līmeņatzīmes. Ticis arī sagatavots vadlīniju priekšlikums dokumentācijas sagatavošanai un iesniegšanai.
Finansējums: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekti (KPFI)

Atslēgas vārdi: SEG emisijas, rūpniecība, uzņēmumi, enerģija, audits

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

SEG ierobežošanas iespējas - energoefektivitāte

2009

1 2 3 5