Pētījumi

Pētījuma nosaukums Autors Joma Gads

Priekšizpēte projektu konkursa sagatavošanai attiecībā uz tehnoloģiju konversiju no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem

Pētījuma darba mērķis bija veikt priekšizpēti atbalstāmo tehnoloģiju vērtēšanas un salīdzināšanas kritēriju noteikšanai, lai nodrošinātu tehnoloģiju pāreju no fosilajiem uz atjaunojamajiem energoresursiem. Pētījuma gaitā tika izvērtēti iespējamie tehnoloģiju konversijas projektu atlases tehniskie kritēriji un izstrādāti priekšlikumi KPFI projektu līdzfinansējuma izmaksu noteikšanai. Ir tikuši apzināti potenciālie tehnoloģiju konversijas projektu veidi, to aptuvenais skaits un īstenošanas iespējamie termiņi. Pētījumā veikts arī aptuvens nepieciešamā finansējuma apjoma un kopējo sasniedzamo SEG emisiju samazinājuma novērtējums.
Finansējums: Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekti

Atslēgas vārdi: fosilie energoresursi, atjaunojamie enrgoresursi, konversija, SEG emisiju samazināšanas iespējas

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

SEG ierobežošanas iespējas - atjaunojamie energoresursi

2009

Latvijas mūsdienu lēzeno jūras krastu virsūdens daļas dinamika

Promocijas darbā tika izpētītas Latvijas mūsdienu lēzeno jūras krastu virsūdens daļas izmaiņas pēdējo divdesmit gadu laikā.
Finansējums: Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte
Vairāk: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/5040?locale-attribute=de

Atslēgas vārdi: nogulumu akumulācija, erozija, mūsdienu lēzeno jūras krastu dinamika, sanešu materiāla bilance, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Aija Torklere (promocijas darbs)

Klimata pārmaiņas

2008

Ēku energoefektivitātes paaugstināšana: Eiropas Savienības politika un labas prakses piemēri pašvaldībās

Projekta ietvaros apkopota informācija par enerģētikas ilgtspējīgu attīstību Latvijā un pašvaldību uzdevumiem Eiropas enerģētikas politikas ieviešanā, sniegti kritēriji labas prakses piemēru ēku celtniecībā un renovācijā izvērtēšanā, labas prakses piemēru apraksti. Izmantotas tādas pētījuma metodes kā politikas dokumentu, tehnoloģiju analīze un labas prakses piemēru apraksti.
Projekts, kura ietvaros veikts pētījums: Informācijas apmaiņa un sadarbības veicināšana, lai paaugstinātu energoresursu izmantošanas efektivitāti un sekmētu sabiedrības patēriņa ieradumu maiņu Baltijas valstīs
Finansējums: EEZ un Norvēģijas finanšu instruments, Sabiedrības integrācijas fonds, Vācijas Vides fonds
Vairāk: http://www.bef.lv/fileadmin/media/Publikacijas_Klimats/2008_eku_energioefektivitates_paaugstias.pdf

Atslēgas vārdi: ēku energoefektivitāte, kritēriji, labas prakses piemēri

Rīgas enerģētikas aģentūra, Baltijas Vides Forums, Arhitektu birojs "Auraplan"

SEG ierobežošanas iespējas - energoefektivitāte

2008

Biomasas izmantošanas ilgtspējības kritēriju pielietošana un pasākumu izstrāde

Pētījumā tika veikts:
1. Jaunās AER direktīvas piedāvāto biodegvielas ilgtspējības kritēriju pielietošanas iespēju citiem biomasas izmantošanas veidiem enerģētikā detalizēts izvērtējums;
2. Meža biomasas izmantošanas intensifikācijas ietekmes uz bioloģisko daudzveidību detalizēts izvērtējums;
3. Daudzgadīgo enerģētisko kultūru audzēšanas ietekmes uz bioloģisko daudzveidību un virszemes ūdens kvalitāti detalizēts izvērtējums;
4. Enerģētisko kultūraugu audzēšanas iespējamās ietekmes uz pārtikas produktu un izejvielu cenām Latvijā detalizēts izvērtējums.
Finansējums: Latvijas Vides aizsardzības fonds
Vairāk: http://www.lvafa.gov.lv/faili/petijumi/Biomasas_izmantosana.pdf

Atslēgas vārdi: atjaunojamie energoresursi, biomasa, enerģētiskās kultūras

SIA "Vides projekti"

SEG ierobežošanas iespējas - atjaunojamie energoresursi

2008

Europas izcilības tīkls okeānu ekosistēmu analīzei /EURopean network of excellence for OCean Ecosystems ANalysiS (EUR-OCEANS)

Projekta ietvaros tika istrādāts pie Eiropas pētniecības organizāciju, kas nodarbojas ar glabālo izmaiņu un jūras ekosistēmu pētniecību, integrācijas. Tāpat tika izstrādāts modelis jūras ekosistēmu ietekmes izpētei, cilvēku darbības un klimata izmaiņu novērtēšanai un prognozēšana.
Finansējums: ES (6.ietvara programma), Valsts budžets
Vairāk: http://cordis.europa.eu/project/rcn/75677_en.html

Atslēgas vārdi:  klimata pāramiņas, pētniecība, prognozes

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

Klimata pārmaiņas

2005-2008

Sadarbības veicināšana starp ES dalībvalstīm un kandidātvalstīm jūras transporta pētījumos Eiropas pētījumu areāla ietvaros/Building Bridges between EU Member and Candidate States in Maritime Research on transport within the Frames of European Research Area (EUROMAR-BRIDGES)

Projekta mērķis bija sekmēt ES jūras transporta sektora, ieskaitot kuģu būvi, attīstību, idenficējot vērtīgus potenciālos iegūldījumus jūras pētniecībā no kandidātvalstīm, Krievijas un Turcijas.
Finansējums: ES (6.ietvara programma), Valsts budžets
Vairāk: http://cordis.europa.eu/project/rcn/84920_en.html

Atslēgas vārdi: kuģniecība, pētniecība, sadarbība

Rīgas Tehniskā universitāte

SEG ierobežošanas iespējas - transports

2006-2008

Ģeoloģiskās oglekļa dioksīda noglabāšanas iespēju izpēte Eiropā/Assessing European Capacity for Geological Storage of Carbon Dioxide (EU GeoCapacity)

Projekta ietvaros tika novērtētas ģeoloģiskās oglekļa dioksīda noglabāšanas iespējas austrumu, centrālajās un dienvidu Eiropas valstīs, kurās pirms tam tās nav tikušas detalizēti izskatītas. Projekts izmanto attīstītas novērtēšanas tehnikas (GIS, DSS) un to rezultāti tiks papildināti ar emisiju, infrastruktūras un vietas kartēšanu un ekonomisko novērtējumu. Projekts ļaus izveidot avota-uz-glabātuvi sistēmu visā Eiropā. Vietas izvēles kritēriji un standarti tiks izstrādāti un pielietoti projektā. Potenciālo noglabāšanas vietu noteikšanai var būt liela ietekme udeņraža ekonomikas attīstībai, jo udeņraža tehnoloģija, vismaz sākotnēji, tiks balstīta uz fosilajām degvielām.
Finansējums: ES (6.ietvara programma), Valsts budžets
Vairāk: http://cordis.europa.eu/project/rcn/78777_en.html

Atslēgas vārdi: oglekļas uztveršana un noglabāšana, ģeoloģija, ūdeņradis

Valsts ģeoloģijas dienests

SEG ierobežošanas iespējas - oglekļa dioksīda uzglabāšana

2006-2008

Atjaunojamo energoresusu izmantošanas iespēju izvērtējums Latvijā līdz 2020.gadam

Pētījuma ietvaros tika meklētas alternatīvas, kā Latvijai sasniegt mērķus atjaunojamo energoresursu īpatsvara palielināšanai, un analizēts, vai tas ir iespējams.
Finansējums: Latvijas Vides aizsardzības fonds
Vairāk: http://lvafa.gov.lv/materiali/images/faili/projektu_materiali/petijumi/AER_iespeju_izvertejums_2020_gala_atskaite2.pdf

Atslēgas vārdi: atjaunojamie energoresursi, īpatsvars

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

SEG ierobežošanas iespējas - atjaunojamie energoresursi

2008

Skatījums uz iespējām, riskiem un risinājumiem Latvijas enerģētikā

Pētījumā vērtēta iespēja pilnveidot valsts lietotos ekonomiskās politikas instrumentus, meklējot izmaksu un ieguvumu optimumu centieniem
koriģēt nozares ietekmi uz vidi un ekonomiku kopumā. Tika aplūkoti dažādi uz atjaunojamiem un fosilajiem resursiem balstīti pēc iespējas neitrāli un objektīvi risinājumi enerģijas ražošanā.
Finansējums: AS Swedbank
Vairāk: https://www.swedbank.lv/files/analitiskie_materiali/analitiskas_diskusijas/energetika.pdf

Atslēgas vārdi: atjaunojamie energoresursi, elektroenerģija

Pēteris Strautiņš, AS "Swedbank"

Iespējas klimata politikā - valsts mērogs

2009

Advancētas tehnikas ilgtspējas izvērtēšanas rīkiem/Advanced – Techniques for Evaluation of Sustainability Assessment Tools (SUSTAINABILITYA-TEST)

Projektā tika izveidota konsekventa un visaptveroša politikas novērtēšanas sistēma. Galvenais uzsvars – uz ūdens, klimata un lauksaimniecības un zemes izmantošanas politikas jautājumiem. Lai to sasniegtu, balstoties uz literatūras apskatu, tika apkopota informācija par dažādiem politikas instrumentiem.
Finansējums: ES (6.ietvara programma), Valsts budžets
Vairāk: http://cordis.europa.eu/project/rcn/74252_en.html

Atslēgas vārdi: ilgtspējīga attīstība, politikas plānošana

Latvijas Universitātes Vides Zinātnes un Pārvaldības Institūts

Iespējas klimata politikā

2004-2006