Cīņā ar klimata pārmaiņām būs nepieciešami ilgtspējīgi zemes izmantošanas risinājumi un ēšanas paradumu maiņa

Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (IPCC) š.g. 8. augustā nākusi klajā ar īpašo ziņojumu par zemes degradāciju, ilgtspējīga zemes apsaimniekošanu, pārtuksnešošanos, pārtikas pieejamību un siltumnīcefekta gāzu emisijām zemes ekosistēmā. Ziņojumā norādīts, ka noturēt globālo sasilšanu 2 °C robežās ir iespējams vienīgi samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas visās tautsaimniecības jomās, tostarp pārtikas rūpniecībā. Aprēķināts, ka lauksaimniecība, mežsaimniecība un citi zemes izmantošanas veidi rada 23 % cilvēku radīto siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) paspārnē izveidotajā Klimata pārmaiņu starpvaldību padomē (IPCC) darbojas 195 valstu eksperti. Augusta sākumā IPCC publicēja apjomīgu ziņojumu “Klimata pārmaiņas un zeme”, kurā analizētas tādas tēmas kā zemes degradācija, ilgtspējīga zemes apsaimniekošana, pārtuksnešošanās, pārtikas pieejamība un siltumnīcefekta gāzu emisijas (SEG) zemes ekosistēmā.

Ziņojumā uzsvērts, ka labāki un ilgtspējīgāki zemes izmantošanas risinājumi varētu palīdzēt cīņā ar klimata pārmaiņām. “Lauksaimniecība, mežsaimniecība un citi zemes izmantošanas veidi rada 23 % cilvēku radīto siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tajā pašā laikā dabiskie zemes procesi absorbē oglekļa dioksīda emisijas, kas ir ekvivalentas gandrīz trešdaļai fosilā kurināmā un rūpniecības radītā oglekļa dioksīda emisijas,” saka Hans-Otto Portners, IPCC 2. darba grupas līdzpriekšsēdētājs.

Tāpat IPCC ziņojumā uzsvērts, ka neilgtspējīga zemes izmantošana veicina augsnes degradāciju un pārtuksnešošanos, vienlaikus apdraudot pārtikas pieejamību. “Mūsu izvēles par labu ilgtspējīgai zemes apsaimniekošanai var palīdzēt mazināt un dažos gadījumos pat novērst šo negatīvo ietekmi”, uzskata Kijoto Tanabe, Nacionālās siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas darba grupas līdzpriekšsēdētājs.

Pasaules iedzīvotāju skaita pieauguma un klimata pārmaiņu apstākļos ir svarīgi samazināt pārmērīgu pārtikas patēriņu un pārtikas izšķērdēšanu. Eksperti uzskata, ka globālā līmenī ir nepieciešams mainīt cilvēku ēšanas paradumus, vairāk patērējot uzturā augu valsts produktus un mazāk gaļu. Tas samazinātu mājlopu radītās SEG emisijas, ļaujot izmantot zemi ilgtspējīgākos veidos. Lauksaimniecība, mežsaimniecība un citi zemes izmantošanas veidi ir tieši pakļauti laikapstākļu ietekmei, tādēļ būtiski ir īstenot arī pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumus konkurētspējīgai nozaru tālākai attīstībai.

Ziņojums pieejams tiešsaistē: https://www.ipcc.ch/report/srccl/