Eiropas Parlaments apstiprina Eiropas Savienības dalībvalstu klimata politikas mērķus un nosacījumus periodam līdz 2030.gadam

2018. gada 17. aprīlī Eiropas Parlaments apstiprināja divus tiesību aktus*, kas nosaka katras Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, arī Latvijas, pienākumus ES kopējā siltumnīcefekta gāzu (SEG) apjoma samazināšanā, t.sk. noteiktus mērķus SEG emisiju samazināšanai un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes nodrošināšanai.

2018. gada 17. aprīlī Eiropas Parlaments apstiprināja divu nozīmīgu regulu priekšlikumus. Tie nosaka katras ES dalībvalsts pienākumus ES kopējā SEG apjoma samazināšanai ES Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā neiekļautajās darbībās (ne-ETS) līdz 2030.gadam par 30% salīdzinot ar 2005.gadu, kā arī SEG emisiju un CO2 piesaistes līdzsvarošanas prasību t.s. zemes sektorā (t.sk. mežsaimniecībā). Šo abu tiesību aktu ieviešana palīdzēs īstenot ES apņemšanos Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīguma ietvaros – līdz 2030.gadam par vismaz 40% samazināt SEG emisiju apjomu salīdzinot ar 1990. gadu.

VARAM publicitātes foto

Ne-ETS darbību aptvērumā tiek iekļautas  Eiropas Savienības Emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā neiekļautās darbības – stacionārās sadedzināšanas iekārtas enerģijas un rūpnieciskās produkcijas ražošanai, ieguves, pārvades un piegādes darbības ar degvielu un kurināmo, transporta nozare (izņemot starptautisko aviāciju un kuģniecību), rūpnieciskie procesi un ķīmisko vielu izmantošana, lauksaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas nozares. Atbilstoši regulas priekšlikumam, Latvijai SEG emisiju apjoms šajās nozarēs līdz 2030. gadam jāsamazina par 6%, salīdzinot ar 2005.gada līmeni.

Savukārt t.s. zemes sektorā (ZIZIMM – zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektors) Latvijai būs jānodrošina, ka no mežu apsaimniekošanas, aramzemju apsaimniekošanas, zālāju apsaimniekošanas, apmežošanas un atmežošanas, piemērojot īpašus uzskaites noteikumus, kopumā nav emisiju (tiek izpildīts ne–emisiju noteikums). Lai sasniegtu šo mērķi, papildus jāievēro šādi nosacījumi:

  • atmežošanas radīto SEG emisiju kompensēšana ar apmežošanas rezultātā radušos CO2 piesaisti;
  • aramzemju un zālāju SEG emisiju apjoma nodrošināšana 2005.-2009.gada līmenī;
  • meža references līmeņa nodrošināšana.

Dalībvalstīm tiek dota arī elastība – kāda nosacījuma neizpildi var kompensēt ar kāda cita nosacījuma pārpildi.

Tiesību aktu sākotnējās versijas tika publicētas 2016.gada 20.jūlijā vasaras klimata pakotnes ietvaros**. Saistībā ar tiesību aktu par ZIZIMM jautājumiem vienošanās starp dalībvalstīm tika panākta 2017.gada 13.oktobrī, bet  vienošanās starp ES Padomi (pārstāv ES dalībvalstis) un Eiropas Parlamentu tika panākta 2017.gada 14.decembrī. Vienošanā starp ES dalībvalstīm par ne-ETS darbību SEG emisiju samazināšanu tika panākta 2017.gada 13.oktobrī, bet vienošanā starp ES Padomi un Eiropas Parlamentu tika panākta 2017.gada 21.decembrī. 2018.gada maijā ir paredzēta abu tiesību aktu formāla  apstiprināšana ES Padomē. Pēc balsojuma tiesību akti tiks publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā vēstnesī, un tiesību akti stāsies spēkā mēnesi pēc publicēšanas.

* Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030.gadam nolūkā izveidot noturīgu Enerģētikas savienību un izpildīt Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 525/2013  par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām.

Pieejams: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2018-0097

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par zemes izmantošanā, zemes izmantošanas maiņā un mežsaimniecībā radušos siltumnīcefekta gāzu emisiju un piesaistījumu iekļaušanu klimata un enerģētikas politikas satvarā laikposmam līdz 2030. gadam un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai saistībā ar klimata pārmaiņām

Pieejams: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0096+0+DOC+XML+V0//LV

** https://ec.europa.eu/clima/news/articles/news_2016072001_en