Atbalsts projektu īstenošanai

Emisijas kvotu izsolīšanas instruments (EKII).

EKII mērķis ir mazināt klimata pārmaiņas un nodrošināt pielāgošanos klimata pārmaiņām.

EKII finansē tādus pasākumus, kuru mērķis ir:

  • paaugstināt ēku vai tehnoloģisko iekārtu un transportlīdzekļu energoefektivitāti,
  • paplašināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu,
  • veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām nacionālā un reģionālā mērogā,
  • izstrādāt vides tehnoloģijas, kas nodrošina energoefektivitātes paaugstināšanu, atjaunojamo energoresursu izmantošanu, siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu tehnoloģiskajos procesos vai pielāgošanos klimata pārmaiņām,
  • īstenot klimata politikas pasākumus, kas vērsti uz siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām, kā arī sagatavot integrēšanai dažādās nozarēs nepieciešamos pētījumu, plānošanas un tehniskos dokumentus,
  • īstenot izglītojošus pasākumus, kuru rezultātā uzlabojas sabiedrības izpratne un zināšanas par klimata pārmaiņām un pasākumiem, kas veicami, lai tās mazinātu un nodrošinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām, un kuri veicina patērētāju paradumu maiņu, kā arī sekmē zemas oglekļa emisijas ekonomikas attīstību Latvijā.

Finanšu instrumenta ieviešanu nosaka Likums “Par piesārņojumu” (turpmāk – Likums).

Izsoļu ieņēmumu izmantošanu Likuma 32.2 panta 4.daļas 1. un 2.punktā minētajiem mērķiem nodrošina, organizējot atklātos projektu iesniegumu konkursus.

Informācija par EKII  finansēto projektu konkursu aktualitātēm, kā arī projektu pieteikšanas, izskatīšanas, apstiprināšanas un finansējuma piešķiršanas kārtību ir atrodama Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas tīmekļa vietnē: www.varam.gov.lv un Vides investīciju fonda tīmekļa vietnē: www.lvif.gov.lv.

 

Atbalsta pasākumi 2014-2020 gadam

Eiropas Savienības fondi

Saskaņā ar ES Padomes lēmumu par ES daudzgadu finanšu ietvaru 2014. – 2020. gadam, Latvija saņēmusi 4,4 miljardus eiro. (EUR 4 418 233 214) Kohēzijas politikas mērķu īstenošanai ar ES fondu (ERAF, ESF un KF) starpniecību.

ES fondu projekti 2014. – 2020. gada plānošanas periodā tiek īstenoti darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifisko atbalsta mērķu ietvaros:

Nr.  Prioritārie virzieni, specifiskā atbalsta mērķa, pasākuma nosaukums
1. Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas
2. IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi
3. Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja
4. Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs
5. Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte
6. Ilgtspējīga transporta sistēma
7. Nodarbinātība un darbaspēka mobilitāte
8. Izglītība, prasmes un mūžizglītība
9. Sociālā iekļaušana un nabadzības apkarošana
10. Tehniskā palīdzība “ESF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai”
11. Tehniskā palīdzība “ERAF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai”
12. Tehniskā palīdzība “KF atbalsts KP fondu ieviešanai un vadībai”

Aktuālās projektu iesniegumu atlases: cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases

Plašāka informācija par Latvijai pieejamo ES fondu finansējumu 2014.-2020. gada plānošanas periodā, t.sk., aktualitātes, saistošie politikas plānošanas dokumenti un normatīvie akti ir pieejami ES fondu tīmekļa vietnē www.esfondi.lv, kā arī Finanšu ministrijas kā ES fondu vadošās iestādes tīmekļa vietnē  www.fm.gov.lv. Savukārt informācija par projektu atlasēm ir pieejama ES fondu sadarbības iestādes – Centrālās finanšu un līgumu aģentūras tīmekļa vietnē  www.cfla.gov.lv

 

LIFE programma

LIFE programma ir Eiropas Komisijas (EK) finanšu instruments vides kvalitātes un klimata pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai.

Galvenais LIFE programmas mērķis ir veicināt Eiropas Savienības (ES) vides un klimata politikas īstenošanu, attīstību un aktualizēšanu, piešķirot līdzfinansējumu projektiem, kas atbilst LIFE programmas mērķiem un rada papildus pievienoto vērtību ES. Uz programmu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES Nr. 1293/2013) par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi.

LIFE programmas finansēšanas periodā no 2014.gada līdz 2020.gadam kopējais pieejamo investīciju apmērs ir 3,4 miljardi eiro. Apstiprināto projektu realizācijai pieejams arī Nacionālais līdzfinansējums.

Projektu tēmas Klimata pārmaiņu apakšprogrammā:
1. Klimata pārmaiņu mazināšana
2. Pielāgošanās klimata pārmaiņām
3. Klimata pārvaldība un informācija

Sīkāka informācija pieejama tīmekļa vietnē: www.lifeprogramma.lv

 

EEA Grants – EEZ/Norvēģijas finanšu instruments

EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta kopējais finansējums Latvijai 2014 – 2021. gada plānošanas periodā plānots 102,1 milj. EUR apmērā, no kuriem aptuveni 21,8 milj. EUR ir iezīmētais finansējums, savukārt, aptuveni 80,3 milj. EUR tiks novirzīti stratēģiskajām prioritātēm (programmām).

Sīkāka informācija pieejama tīmekļa vietnē:  www.eeagrants.lv

 

Horizon2020 (Apvārsnis2020)

ES pētniecības un inovāciju programma 2014.-2020.gadam, ar kopējo budžetu 80 miljardi EUR. Plašāka informācija pieejama šeit:  viaa.gov.lv/horizon2020

Aktuālo projektu konkursu meklētājs: h2020.lv/lv/projektu-konkursi

 

Palīgs finansējuma saņēmējiem

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izstrādājusi informatīvu materiālu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda potenciālajiem un esošajiem finansējuma saņēmējiem, kurā apkopota informācija par iesniedzamajiem dokumentiem, to iesniegšanas termiņiem un galvenajiem nosacījumiem, un svarīgākajiem procesiem visos projekta ieviešanas posmos. Informācija pieejama cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/paligs-finansejuma-sanemejiem