ES Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma

Eiropas Savienības Emisiju kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) izveidi nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes 2003.gada 13.oktobra Direktīva 2003/87/EK, ar kuru nosaka siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas izveidi Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK.

Latvijas ETS dalībnieki ir operatori, kuri veic kādu likuma „Par piesārņojumu” 2. pielikumā minētās darbības un kuriem saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu” ir jāsaņem siltumnīcefekta gāzu emisijas atļauja (turpmāk – atļauja).

Atbilstoši likuma „Par piesārņojuma” nosacījumiem Eiropas Savienības (ES) ETS var brīvprātīgi iesaistīties arī tie iekārtu operatori, kuri veic likuma „Par piesārņojuma” 2. pielikumā minētajām piesārņojošām darbībām, bet kuru ražošanas jauda vai saražotais produkcijas apjoms nepārsniedz šā likuma 2. pielikumā minētos rādītājus.

Sākot ar 2005. gada 1. janvāri, visiem Latvijas ETS operatoriem ir jāsāk veikt savu iekārtu emisiju monitoringu kārtībā, kāda ir noteikta operatora sagatavotajā monitoringa plānā, kas ir iekļauts operatoram izsniegtajā atļaujā.

Operatoriem arī ikgadēji līdz 15. martam savā reģionālajā vides pārvaldē ir jāiesniedz sagatavoti un akreditētu verifikatoru pārbaudīti emisiju ziņojumi. Operatoriem arī ikgadēji līdz 31.aprīlim ir jānodod valstij tāds emisijas kvotu apjoms, kas atbilst pārbaudītajā un apstiprinātajā emisiju ziņojumā norādītajam apjomam (nodošana notiek Latvijas emisijas kvotu tirdzniecības reģistrā pārskaitot attiecīgo emisijas kvotu apjomu uz valsts kontu).

Ar 2013. gada 1. janvāri sākas ES ETS trešais periods 2013.-2020.gadam. ES ETS trešo periodu 2013.-2020.gads nosaka ETS direktīvu 2003/87/EK, saskaņā ar kuru ETS tiek iekļautas papildus nozares, piemēram, primārā un sekundārā alumīnija ražošana, minerālvates izolācijas materiālu ražošana, ģipša žāvēšana vai apdedzināšana vai ģipškartona sausā apmetuma plātņu un citu ģipša izstrādājumu ražošana, vai amonjaka un slāpekļskābes ražošana utt.

  1. gada 21. jūnijā tika pieņemtas divas Eiropas Komisijas regulas ES ETS trešajam periodam 2013.-2020. gads:
  • Eiropas Komisijas 2012. gada 21. jūnija Regula Nr. 601/2012 par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK;
  • Eiropas Komisijas 2012.gada 21.jūnija Regulu Nr. 600/2012 par siltumnīcefekta gāzu ziņojumu un tonnkilometru ziņojumu verifikāciju un par verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK.

ES ETS trešajam periodam 2013.-2020. gadam ir izstrādātas jaunas procedūras un jauni nosacījumi, kas lielā mērā atšķiras no iepriekšējo ES ETS periodu nosacījumiem. Izmantojamās vadlīnijas, veidlapas un piemēru datnes ir pieejams Eiropas Komisijas mājas lapā ŠEIT