Precīzam novērtējumam (inventarizācijai)

Siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizācija tiek sagatavota saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (KPSP) izstrādātām un Līgumslēdzēju pušu konferences apstiprinātām aprēķinu metodoloģijām, Līgumslēdzēju pušu konferences apstiprinātām ziņošanas vadlīnijām. No 2015. gada SEG emisiju un CO2 piesaistes aprēķināšanā  jāizmanto KPSP izstrādātās  aprēķinu metodoloģijas, kas noteiktas ar Līgumslēdzēju pušu konferences lēmumu 24/CP.19:

Papildus KPSP vadlīnijām izmantotas arī sekojošas Kopējās programmas gaisa piesārņojuma izplatības lielos attālumos novēršanai un novērtēšanai Eiropā (EMEP) vadlīnijas:

Atbilstoši ziņošanas vadlīnijām SEG emisijas un CO2 piesaiste tiek apkopotas par šādām tautsaimniecības nozarēm (sektoriem):

  1. Enerģētika, tai skaitā transports;
  2. Rūpnieciskie procesi un citu produktu izmantošana;
  3. Lauksaimniecība;
  4. Zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība (ZIZIMM);
  5. Atkritumu apsaimniekošana.

PDF fails SEG inventarizācijas sagatavošanas nacionālās sistēmas struktūra: SEG_inventarizacijas_nac_sistema_21092017