Ilgtspējīgs finansējums: Komisijas rīcības plāns zaļākai un tīrākai ekonomikai

Eiropas Komisija 8. martā publicējusi rīcības plānu ilgtspējīgas izaugsmes finansēšanai, lai palīdzētu sasniegt Eiropas Savienības klimata un enerģētikas mērķus (sevišķi, periodā līdz 2030. gadam panākamo  siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu par vismaz 40 %). Iesniegtais rīcības plāns ir balstīts uz augsta līmeņa ekspertu grupas, kas tika izveidota 2016. gadā, ieteikumiem.

Valdis Dombrovskis, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kas atbild par finanšu stabilitāti, finanšu pakalpojumiem un kapitāla tirgu savienību, uzver: “Ņemot vērā EK izveidotās augsta līmeņa ekspertu grupas secinājumus, mēs šodien iepazīstinām ar priekšlikumiem par ilgtermiņa reformu, kas varētu noteikt pamata kritēriju ilgtspējīgam finansējumam. Tikai ar finanšu sektora palīdzību mēs varam novērst ikgadējo 180 miljardu eiro finansējuma deficītu, kas nepieciešami, lai sasniegtu mērķus klimata un enerģētikas jomā. Tas ir būtiski ilgtspējīgas nākotnes veidošanā nākamajām paaudzēm.”

Rīcības plāna trīs galvenie mērķi ir:

  • pārorientēt kapitāla plūsmu uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem;
  • pārvaldīt finanšu riskus, kas izriet no klimata pārmaiņām, vides degradācijas un sociāliem jautājumiem;
  • veicināt pārredzamību un ilgtermiņa perspektīvu finanšu un saimnieciskajā darbībā.

Rīcības plāna galvenie elementi:

  • Vienota ES klasifikācijas sistēma izveide, lai definētu, kas ir ilgtspējīgs, un noteiktu jomas, kurās ilgtspējīgiem ieguldījumiem var būt vislielākā ietekme;
  • ES marķējumu izveide “zaļajiem” finanšu produktiem, kas palīdzētu investoriem viegli noteikt, kuri ieguldījumi atbilst zaļo vai mazoglekļa ieguldījumu kritērijiem;
  • Aktīvu pārvaldītāju un institucionālo ieguldītāju pienākumu precizēšana, ņemot vērā ilgtspējību ieguldījumu procesā un pastiprinot informācijas atklāšanas prasības;
  • Prasības noteikšana apdrošināšanas un ieguldījumu sabiedrībām sniegt konsultācijas klientiem, pamatojoties uz viņu izvēlēm ilgtspējības ziņā;
  • Ilgtspējības aspekta ietveršana prudenciālajās (par kapitāla pietiekamību, aktīvu kvalitāti utt.) prasībās. Potenciāla kapitāla prasību pārkalibrēšana bankām attiecībā uz ilgtspējīgiem ieguldījumiem gadījumos, kad to attaisno riska perspektīva, vienlaikus nodrošinot, ka tiek aizsargāta finanšu stabilitāte;
  • Uzņēmumu sniegto pārskatu pārredzamības uzlabošana.

Rīcības plāns pieejams šeit.

Avots:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_en.htm