Dati

Ikgadējo siltumnīcefekta gāzu (SEG) inventarizācijas sagatavošanu ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām, Kioto protokola un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.525/2013 par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām ietvaros koordinē Vides aizsardzības un reģionālās attīstība ministrija sadarbojoties ar citām iesaistītajām institūcijām:

Ikgadējā SEG inventarizācija ietver:

  • SEG emisiju un CO2 piesaistes aprēķinus, kuri, sākot no 1990. gada, apkopoti ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariāta izstrādātajā kopējā ziņošanas formātā (CRF);
  • SEG emisiju un CO2 piesaistes uzskaiti, sākot no 2008. gada, par Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības aktivitātēm Kioto protokola 3. panta 3. un 4. punkta ietvaros;
  • Informāciju no emisiju tirdzniecības reģistra, kas apkopota standartizētā ziņošanas formāta (SEF) tabulās;
  • Nacionālo inventarizācijas ziņojumu (NIZ), kurā aprakstīta SEG emisiju un CO2 piesaistes aprēķinu gaita, izmantotie emisiju faktori, darbību dati, pieņēmumi u.c., informācija par katru nozari atsevišķi, kā arī papildus informācija saskaņā ar Kioto protokola 7. panta 1. punktu.

 

SEG inventarizācijas ir pieejamas:

LVĢMC mājas lapā ŠEIT

ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām mājas lapā ŠEIT

Eiropas Vides aģentūras centrālajā datu krātuvē ŠEIT