Pētījumi

1 2 3 4 5 20
Pētījuma nosaukums Autors Joma Gads

EK klimata un enerģētikas politikas satvara 2030 priekšlikuma sākotnējās ietekmes novērtējums attiecībā uz lauksaimniecības sektoru

Agroresursu un ekonomikas institūts

Iespējas klimata politikā

2014

Energoefektīvitātes celšanas kapacitāte Liepājā /Capacity of Building Energy Efficiency in Liepaja

Liepājas Universitātes Vides pētījumu centrs

SEG ierobežošanas iespējas - energoefektivitāte

2014

Ilgtspējīga klimata politika un inovatīvi, energoefektīvi tehnoloģiski risinājumi

Oskars Purmalis

Pielāgošanās klimata pārmaiņām iespējas

2014

Jūras teritorijas lietojuma veidi Zilās izaugsmes kontekstā un to ietekme uz Latvijas teritoriālo jūras ūdeņu vidi.

Latvijas Hidroekoloģijas institūts

Klimata pārmaiņas

2014

Koksnes biomasas izmantošanas enerģijas ieguvē monitorings

SIA "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts" (MeKa)

SEG ierobežošanas iespējas - atjaunojamie energoresursi

2014

Metodiskie norādījumi pašvaldībām un un valsts tiešās pārvaldes iestādēm par energoservisa pakalpojuma iepirkumu ēku energoefektivitātes uzlabošanai

Passive House Latvija

Iespējas klimata politikā - valsts mērogs

2014

Nokrišņu un sniega kušanas ūdeņu raksturojums un to pārmaiņu tendences ilggadīgā laika periodā

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteroloģijas centrs

Klimata pārmaiņas

2014

Par virzību uz indikatīvo valsts energoefektivitātes mērķi 2014. – 2016. gadā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Direktīvu 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK

Ekonomikas ministrija

SEG ierobežošanas iespējas - energoefektivitāte

2014

Priekšlikumi iespējamiem risinājumiem putekļu emisiju samazinājumam no mazām un vidējām sadedzināšanas iekārtām Latvijā

Biedrība “Baltijas Vides Forums”

SEG ierobežošanas iespējas - enerģētika

2014

Siltumnīcefekta gāzu emisiju prognozes ne-ETS sektorā Latvijā 2020. un 2030.gadā.

Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

SEG prognozēšana

2014

1 2 3 20