Politika un likumdošana

Lēmums par uzskaites noteikumiem attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību, un par informāciju par rīcību, kas saistīta ar šīm darbībām

Skatīt šeit.

Lēmums par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020.  gadam (Saistību pārdales lēmums)

Skatīt šeit.

Regula par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr. 280/2004/EK atcelšanu

Skatīt šeit.

Regula par jūras transporta oglekļa dioksīda emisiju monitoringu, ziņošanu un verifikāciju un ar ko groza Direktīvu 2009/16/EK

Regula apraksta procedūru, kādā tiek veikta kuģu CO2 emisiju uzskaite, rādījumu apstiprināšana un tālāka ziņošana atbildīgajām iestādēm.

Skatīt šeit.

Direktīva ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (EU ETS direktīva)

ES ETS direktīva ir ES tiesību akts, kas regulē ES ETS darbību un nosaka ETS iekļautās nozares. ES ETS nosaka, ka lielu SEG emisiju radošu iekārtu operatoriem tiek piešķirtas un izsolītas emisijas kvotas, lai  veicinātu komersantus ieguldīt efektīvākās un videi draudzīgākās tehnoloģijās.

Skatīt šeit.

ANO Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām (UNFCCC)

Skatīt šeit.

ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgums

Skatīt šeit.

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums

Skatīt šeit.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 1164 Ostas valsts kontroles kārtība (2010. gada 21.decembris)

Skatīt šeit.

Autopārvadājumu likums

Skatīt šeit.

1 2 3