Termini

 • a
 • ā
 • b
 • c
 • č
 • d
 • e
 • ē
 • f
 • g
 • ģ
 • h
 • i
 • ī
 • j
 • k
 • ķ
 • l
 • ļ
 • m
 • n
 • ņ
 • o
 • p
 • r
 • s
 • š
 • t
 • u
 • ū
 • v
 • z
 • ž
(Iecerētais) nacionāli noteiktais devums

Saīsinājums: (I)NDC
ENG: (Intended) Nationally Determined Contribution
Skaidrojums:Valsts vai valstu grupas iesniegts dokuments, ar kuru tā nosaka savas saistības, lai veicinātu Parīzes nolīguma mērķu īstenošanu. “Iecerētais” nacionāli noteiktais devums ir tas pats valstu iesniegtais dokuments, taču tas dēvējams par “iecerēto” gadījumā, ja valsts vēl nav ratificējusi Parīzes nolīgumu. Visu valstu iesniegtie nacionāli noteiktie devumi pieejami: unfccc.int/ndcregistry/

77 valstu un Ķīnas grupa

ENG: Group of 77 and China, G77 and China
Skaidrojums: Sarunu grupa ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros, kas pauž vienotu pozīciju. Grupas sastāvā ietilpst praktiski visas attīstības valstis, tā tika izveidota 1964. gadā ANO tirdzniecības un attīstības konferences laikā. Grupa sastāv no 133 valstīm. Grupas ietvaros darbojas arī mazākas attīstības valstu grupas, kas pauž nostāju sanāksmēs arī individuāli.

aerotermālā enerģija

ENG: aerothermal energy
Skaidrojums:
Siltumenerģija, kas uzkrājas gaisā.

aprites cikla laikā radītā siltumnīcefekta gāzu emisija

Skaidrojums:
Visas oglekļa dioksīda (CO2), metāna (CH4) un vienvērtīgā slāpekļa oksīda (N2O) neto emisijas, ko var attiecināt uz degvielu (tostarp uz visiem sastāvdaļu maisījumiem) vai piegādāto enerģiju, ietverot visas attiecīgās stadijas, sākot ar ieguvi vai audzēšanu, tostarp zemes izmantošanas maiņu, transportēšanu un izplatīšanu, apstrādi un sadedzināšanu – neatkarīgi no tā, kurā valstī vai reģionā tiek radītas minētās emisijas.

Apvienoto Nāciju Organizācija

Saīsinājums: ANO
ENG: United Nations, UN
Skaidrojums:
Starptautiska organizācija, kas dibināta 1945. gadā ar sākotnējo mērķi nodrošināt starptautisko mieru un drošību.

Mūsdienās viena no nozīmīgākajām ANO funkcijām ir dzīves standartu un nodarbinātības paaugstināšana, kā arī ekonomiskās un sociālās attīstības nosacījumu nodrošināšana. Šobrīd ANO sastāvā ir 193 dalībvalstis. Latvija ir ANO dalībvalsts kopš 1991. gada.

Oficiālā tīmekļvietne www.un.org

Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma

Saīsinājums: UNDP
ENG: United Nations Development Programme
Skaidrojums:
Globāla organizācija ANO izveidota un dibināta 1965. gadā, ar mērķi nodrošināt zināšanu un pieredzes apmaiņu  starp dažādām valstīm un piesaistīt finanšu resursus, tā veicinot valstu attīstību un sadarbību. UNDP darbojas 177 pasaules valstīs un sniedz atbalstu valstīm ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā, demokrātiskas pārvaldības veidošanā un ar klimatu saistītu jautājumu risināšanā.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja

Saīsinājums: ANO ĢA
ENG: United Nations General Assembly, UNGA
Skaidrojums:
Galvenā ANO lēmējinstitūcija, dibināta  1945. gadā. Tajā ir pārstāvētas visas ANO dalībvalstis, t.sk. Latvija.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija

Saīsinājums: UNESCO
ENG: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Skaidrojums:
ANO specializēta aģentūra izglītības, zinātnes, kultūras, komunikācijas un informācijas jautājumos, kas dibināta 1945. gadā. Šobrīd UNESCO sastāvā ietilpst 195 pasaules valstis, t.sk. Latvija, kura tai pievienojās 1991. gadā.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencija par cīņu pret pārtuksnešošanos

Saīsinājums: UNCCD
ENG: United Nations Convention to Combat Desertification
Skaidrojums:
1994. gadā ANO izstrādāta starptautiska konvencija, kuras mērķis ir mazināt sausuma un pārtuksnešošanās ietekmi, jo īpaši Āfrikā. Latvija ir šīs konvencijas dalībvalsts kopš
2002. gada.

Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācija

Saīsinājums: FAO
ENG: Food and Agriculture Organization of the United Nations
Skaidrojums:
ANO izveidota starptautiska organizācija, kas dibināta 1945. gadā. Tās mērķis ir nabadzības mazināšana ar lauksaimniecības attīstības sekmēšanu, veicinot veselīgas un drošas pārtikas ražošanu attīstības valstīs un sekmējot dzīves kvalitātes uzlabošanos nabadzīgajos lauku apvidos visā pasaulē. Tās sastāvā ir 183 dalībvalstis un viena dalīborganizācija – Eiropas Savienība. Latvija ir FAO locekle kopš 1991. gada.