Izveidots siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina kalkulators

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) tīmekļa vietnē ir pieejams elektronisks rīks siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju novērtēšanai. Tā algoritms balstās uz Latvijā ieviesta SEG vienota aprēķina metodiku pasākumu un projektu ietekmes uz klimata pārmaiņām novērtēšanai, ko nosaka 2018. gada 23. janvāra Ministru kabineta noteikumi Nr. 42 “Siltumnīcefekta gāzu emisiju aprēķina metodika”.

SEG emisiju aprēķina metodika izstrādāta, lai nodrošinātu vienotu pieeju, SEG emisiju samazinājuma vai pieauguma no pasākumu un projektu īstenošanas enerģētikas, rūpniecības, transporta, atkritumu apsaimniekošanas sektoros aprēķināšanai.

Metodikā ir ietverta SEG emisiju aprēķina kārtība, emisijas faktori un formulas, kas pielietojamas, lai aprēķinātu pasākumu un projektu īstenošanas laikā panākto vai plānoto SEG emisiju samazinājumu vai pieaugumu.

Elektronisko rīku (kalkulatoru) var izmantot tādu pasākumu un projektu ietekmes uz klimata pārmaiņām novērtēšanai, kuru ietvaros notiek:

  • Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi siltumenerģijas un elektroenerģijas patēriņu ietekmējošām darbībām ēkās vai ēku daļās, ražošanas tehnoloģiskās iekārtās, enerģētikas, ūdensapgādes, kanalizācijas un sakaru infrastruktūrā,
  • Atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešana un fosilo energoresursu tehnoloģiju modernizācija;
  • Aukstuma iekārtu efektivitātes uzlabošana;
  • Pasākumu transporta nozarē īstenošana;
  • Pasākumu atkritumu apsaimniekošanas nozarē īstenošana.

Elektroniskais rīks (kalkulators) SEG emisiju novērtēšanai ir brīvi pieejams un ērti lietojams ikvienam interesentam: http://ejuz.lv/22wy