OECD sadarbībā ar VARAM īsteno pētījumu par Latvijas investīciju plūsmu saderīgumu ar Parīzes nolīgumu un klimatneitralitāti

Š.g. 12.-13. jūnijā Rīgā notiek Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) organizētais seminārs un bilaterālās tikšanās par kopīgi uzsākto pētījumu, kura ietvaros novērtēs Latvijas publisko un privāto investīciju plūsmu transporta sektorā saderīgumu ar Parīzes nolīgumu un klimatneitralitāti.

Pētījums būs unikāls ne tikai Latvijas, bet visas pasaules kontekstā, jo būs pirmais mēģinājums attīstīt metodiku ieguldījumu un finansējuma plūsmu izsekojamībai saistībā ar Parīzes nolīguma mērķi panākt finanšu plūsmu pieskaņošanu virzībai uz oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību. Sagaidāms, ka, ja pētījums izdosies – Latvija ne vien iegūs starptautiski reprezentatīvus datus par transporta jomas attīstības saderīgumu ar virzību uz klimatnoturīgumu, bet arī kļūs par piemēru ieguldījumu un finansējuma plūsmu izsekojamības metodikas attīstīšanai visā pasaulē.

Plānots, ka seminārā piedalīsies pārstāvji no VARAM un OECD, kā arī Finanšu ministrijas, Satiksmes ministrijas, Ceļu satiksmes drošības direkcijas, Civilās aviācijas aģentūras, Latvijas Jūras administrācijas, Centrālās statistikas pārvaldes, Uzņēmumu reģistra, Latvijas Bankas, Finanšu nozares asociācijas un tās biedriem, biedrības “Auto asociācija”, Autopārvadātāju asociācijas “Latvijas auto” u.c. Semināra mērķis ir informēt ar transporta nozari saistītās puses un datu nodrošinātājus par pētījuma gaitu un pārrunāt turpmāko sadarbību un iespējamos risinājumus aprēķinu metodikā.

Nepieciešamība pēc investīciju plūsmu pārvirzes oglekļmazietilpīgas un klimatnoturīgas attīstības virzienā izcelta ne vien Parīzes nolīgumā, bet arī 2018. gada 28. novembrī Eiropas Komisijas publicētajā paziņojumā Tīru planētu – visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku”. Turklāt Latvijā transports rada aptuveni pusi no kopējām siltumnīcefekta gāzu emisijām un tādējādi tajā jo sevišķi rast risinājumus pārejai uz zemu emisiju un bez emisiju transportlīdzekļiem.

Papildus informācija

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām konferencē Parīzē (Francija) 2015. gada 12. decembrī tika pieņemts Parīzes nolīgums klimata pārmaiņu ierobežošanai. Parīzes nolīguma 2. panta pirmās daļas c) apakšpunkts paredz, ka, lai sekmētu konvencijas īstenošanu un tās mērķa sasniegšanu, jācenšas panākt finanšu plūsmu pieskaņošana virzībai uz oglekļa mazietilpīgu un klimatnoturīgu attīstību.

Latvijā līdz šim nav veikts novērtējums par investīciju plūsmas  saderīgumu ar Parīzes nolīguma nosacījumiem, taču, ņemot vērā siltumnīcefekta gāzu emisiju mērķu pieaugošo stingrību, šādu datu pieejamība kļūst aizvien būtiskāka rīcībpolitiku plānošanai. Ņemot vērā minēto, OECD sadarbībā ar VARAM 2019. gadā īsteno atbilstošu novērtējumu par Latvijas transporta nozari. Šī pētījuma ietvaros tiks analizēti pieejamie datu avoti, attīstītas metodes pieejamo datu izvērtēšanai attiecībā uz publiskajām un privātajām finanšu plūsmām, kā arī sagatavots Latvijas situācijas novērtējums u.c. Lai izanalizētu nozarē notikušās tendences tiks izmantoti dati par pēdējiem 5-10 gadiem. Balstoties uz pētījuma ietvaros gūtajām zināšanām OECD izstrādās metodoloģisko ietvaru, lai nodrošinātu līdzvērtīgu novērtējumu veikšanu arī citās valstīs.