Pieņemta jauna deleģētā regula, lai piemērotu ES tiesību normas Starptautiskās civilās aviācijas organizācijas izstrādātajam mehānismam siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai

Transporta sektors ir viens no lielākajiem siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju radītājiem, kas veicina klimata pārmaiņas.  Aviācijas tiešās emisijas rada apmēram 3% no visām ES siltumnīcefekta gāzu emisijām un vairāk nekā 2% no visām pasaules emisijām. Turklāt SEG emisijas no starptautiskās aviācijas strauji pieaug, piemēram, tiek prognozēts, ka līdz 2020. gadam pasaules starptautiskās aviācijas emisijas būs par aptuveni 70% lielākas nekā 2005. gadā.

Līdz ar to Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO) ir izstrādājusi globālo tirgus mehānismu oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai un kompensēšanai (CORSIA), kuras ietvaros pasākumi galvenokārt ir vērsti uz oglekļa dioksīda emisiju kompensēšanu un alternatīvo degvielu izmantošanu.

Lai samazinātu Eiropas Savienības (ES) aviācijas operatoru (aviosabiedrību) administratīvo slogu, ES ir pievienojoties ICAO izstrādātajam globālajam tirgus mehānismam un salāgojusi CORSIA īstenošanas noteikumus ar ES normatīvajiem aktiem[1], piemēram, attiecībā uz noteiktām aviosabiedrībām (tām, kas piedalās ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā – ES ETS).

2019. gada 18. jūlijā pieņemtā Regula 2019/1603[2] ir šobrīd pēdējais normatīvais akts paketē, lai piemērotu ES normatīvos aktus ICAO globālā tirgus mehānisma pārņemšanai. Minētajā regulā, piemēram, norādīts, uz kuriem lidojumiem attiecas CORSIA, un emisiju ziņošanas pienākums, t.i., norādot attiecīgos maršrutus un gaisa kuģu ekspluatantus.

Lai nodrošinātu, ka gaisa kuģu operatori var izpildīt prasības par aviācijas darbību radīto emisiju ziņošanai arī ICAO globālā tirgus mehānisma vajadzībām, Eiropas Komisija piedāvās elektroniskas veidnes emisiju ziņošanai.

Regula 2019/1603 stāsies spēkā 2019. gada 20. oktobrī. Minētā regula ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

[1] Komisijas 2018. gada 19. decembra īstenošanas regula (ES) 2018/2066  par siltumnīcefekta gāzu emisiju monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK un ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 601/2012, pieejams tiešsaitē: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32018R2066 un Komisijas 2018. gada 19. decembra īstenošanas regula (ES) 2018/2067 par datu verifikāciju un verificētāju akreditāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK

[2] Eiropas Komisijas deleģētā regula (ES) 2019/1603 ar ko attiecībā uz pasākumiem, kurus Starptautiskā Civilās aviācijas organizācija noteikusi aviācijas emisiju monitoringa, ziņošanas un verifikācijas nolūkā, lai īstenotu globālu tirgus pasākumu, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK