Pirmo reizi Eiropas Savienībā noteikti CO2 emisiju standarti lieljaudas transportlīdzekļu ražotājiem

2019. gada 14. augustā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1242 par CO2 emisiju standartu noteikšanu jauniem lielas noslodzes transportlīdzekļiem un ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 595/2009 un (ES) 2018/956 un Padomes Direktīvu 96/53/EK.

Šī iniciatīva ir daļa no Eiropas Komisijas Trešās mobilitātes paketes. Nosakot lieljaudas transportlīdzekļu CO2 emisiju standartus, tiek nodrošināta virzība uz mērķu īstenošanu, kas izvirzīti Eiropas stratēģijā par zemu emisiju mobilitāti, kā arī Eiropas Komisijas paziņojumu “Tīru planētu – visiem! Stratēģisks Eiropas ilgtermiņa redzējums par pārticīgu, modernu, konkurētspējīgu un klimatneitrālu ekonomiku”.

Jaunie emisiju standarti, kas noteikti Eiropas Savienības lieljaudas transportlīdzekļu ražotājiem, dos nozīmīgu ieguldījums siltumnīcefekta gāzu samazinājumam no ceļa transporta un palīdzēs uzlabot gaisa kvalitāti.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32019R1242