Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Zaļā kursa projektu konkursu (Green Deal Call)

Eiropas Komisija ir izsludinājusi sabiedrisko apspriešanu ES programmas Apvārsnis 2020 ietvaros plānotajam pētniecības un inovācijas projektu konkursa uzsaukumam Eiropas Zaļā kursa prioritārajās jomās (Green Deal Call). Ar sākotnējām projektu konkursa tēmām var iepazīties Eiropas Komisijas mājaslapā: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal/call_en, sadaļā “How can I get involved?

Viedokli iespējams sniegt līdz 3.jūnijam, izmantojot tiešsaistē norādīto e-pasta adresi:  RTD-H2020-GREEN-DEAL-CALL@ec.europa.eu .

Plānots, ka Zaļā kursa projektu konkursa uzsaukums tiks izsludināts 2020. gada vidū.

Atbalstu paredzēts sniegt:

  • pilota,demonstrējumu un inovatīvo produktu izstrādes projektiem;
  • inovācijām “zaļās” un digitālās pārejas labākai pārvaldībai;
  • sociāloun vērtību ķēžu jauninājumi

Saistībā ar pašreizējo pandēmiju programmas Apvārsnis 2020 Zaļā kursa projektu konkursa uzsaukums veicinās videi nekaitīgu atveseļošanos, digitālu uzlabojumu un sabiedrības noturību pret klimata pārmaiņām, piemēram, lauksaimniecībā, bioloģiskās daudzveidības pieaugumā,  atjaunojamo energoresursu izmantošanas palielināšanā, tīru transporta izmantošanu un modernizāciju ceļā uz tīru un cirkulāru ekonomiku.

Programmas Apvārsnis 2020 Zaļā kursa projektu konkursa uzsaukums piedāvās projektu aktivitātes vienpadsmit dažādās jomās. No tām astoņas tematiskās jomas ietver Eiropas Zaļā kursa astoņus galvenos darbības virzienus, kas atspoguļo izaicinājumus, kas ir izklāstīti Eiropas Zaļā kursa darbības virzienos: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en. Temati ir vērsti uz specifiskām, uz lielu ietekmi esošām tehnoloģiskām un sabiedriskām inovācijām, kas var palīdzēt salīdzinoši ātri panākt ilgtspējīgu pāreju. Attiecīgi trīs tematiskās horizontālās jomas ir vērstas uz kapacitātes stiprināšanu, iedzīvotāju iesaistīšanās veicināšanu un starptautisko sadarbību, tādā veidā caurvijot iepriekšminētās astoņas uzsaukuma ar Eiropas Zaļā kursu saistītās tematiskās jomas.