Stājusies spēkā regula, kas palielinās nulles un zema emisijas līmeņa transportlīdzekļu īpatsvaru Eiropas Savienībā

2019.gada 17.aprīlī stājusies spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2019/631 par CO2 emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 443/2009 un Regulu (ES) Nr. 510/2011.

Šīs regulas priekšlikumu ierosināja Eiropas Komisija 2017. gada novembrī kā daļu no „Tīrās” (klimatam draudzīgās) Mobilitātes pakotnes.

Šī regula nosaka rentablus CO2 emisiju samazināšanas mērķus jauniem vieglajiem transportlīdzekļiem līdz 2030. gadam kopā ar īpašu stimulu mehānismu, lai palielinātu nulles un zema emisijas līmeņa transportlīdzekļu īpatsvaru. Tas nodrošinās, ka ES automobiļu rūpniecība saglabā savu tehnoloģisko līderību, vienlaikus stiprinot tās konkurētspēju un veicinot nodarbinātību.

Pieņemtās regulas mērķis ir nodrošināt, ka no 2030. gada jaunās vieglās pasažieru automašīnas radīs vidēji par 37,5% mazāk CO2 emisiju, bet jaunie vieglie komerciālie transportlīdzekļi (furgoni) vidēji par 31% mazāk CO2 emisiju nekā 2021. gadā. No 2025. līdz 2029. gadam vidējais mērķrādītājs visām jaunajām vieglajām automašīnām ir 15% CO2 emisiju samazinājums (salīdzinoši ar 2021.gada merķrādītāju). Šo ES kopējo mērķu izpilde paredz CO2 emisiju samazināšanas centienu sadalīšanu starp ražotājiem, pamatojoties uz to transportlīdzekļu parka vidējo masu.

Stimulējošais mehānisms, lai palielinātu nulles un zema emisijas līmeņa transportlīdzekļu īpatsvaru, veicinās gaisa piesārņojuma samazināšanos, tādējādi radot  ieguvumus arī sabiedrības veselības jomā, atbalstot centienus risināt gaisa kvalitātes problēmas, kā arī sniegt ieguvumu automašīnu lietotājiem samazinātu degvielas patēriņa veidā.  Samazināta vajadzība pēc fosilā kurināmā arī uzlabos energoapgādes drošību un samazinās ES atkarību no enerģijas importa. Papildus tam regulā noteiktās prasības veicinās ES saistību saskaņā ar ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgumu izpildi.

Regula: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0631&from=EN