Stratēģija Latvijas oglekļa mazietilpīgai attīstībai līdz 2050. gadam izsludināta Valsts sekretāru sanāksmē

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir izstrādājusi informatīvo ziņojumu “Stratēģija Latvijas oglekļa mazietilpīgai attīstībai līdz 2050. gadam” (Stratēģija) un izsludinājusi to saskaņošanai Valsts sekretāru sanāksmē 2018. gada 30. augustā.

Stratēģija ir dokuments ilgtermiņa politikas plānošanai, ievērojot klimata pārmaiņu mazināšanas mērķus. Tajā ņemti vērā daudzi paredzami faktori (ekonomiskais cikliskums) un neparedzami faktori, kā arī ģeopolitiskās attīstības scenāriji (politiskā mainība un neprognozējamā globālā situācija). Paralēli stratēģijas īstenošanai, tiks veikts periodisks progresa un ieviešanas efektivitātes izvērtējums, nodrošinot stratēģijas mērķu sasniegšanu.

Stratēģijas izstrādi nosaka Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgums[1] un Eiropas Savienības tiesību akti. Stratēģija ir izstrādāta, ņemot vērā pieejamās un izstrādē esošās un prognozētās jaunākās tehnoloģijas, ekonomikas un tautsaimniecības sektoru attīstības tendences un plānus un siltumnīcefekta gāzu emisiju prognozes, izmantojot pēdējos pieejamos datus.

Jēdziens Oglekļa mazietilpīga attīstība (OMA) ir ilgtspējīga[2] ekonomiskā, vides un sociālā attīstība, kas balstīta gan uz zemām antropogēnām (cilvēku darbības radītām) siltumnīcefekta gāzu emisijām un augstu oglekļa dioksīda (CO2)[3] piesaistes līmeni, gan noturību pret klimata pārmaiņām, klimata pārmaiņu radīto risku mazināšanu un ieguvumu izmantošanu.

Informatīvais ziņojums pieejams ŠEIT. Projekta numurs: VSS-882.

 

[1] Parīzes nolīgums tika pieņemts Apvienoto Nāciju Organizācijas ietvaros 2015. gada 12. decembrī Parīzē, Francijā. Tas stājās spēkā mazāk kā gadu pēc tā pieņemšanas. Latvija Parīzes nolīgumu ratificēja 2017.gada pavasarī: https://m.likumi.lv/doc.php?id=288600

[2] Ilgtspējīgas attīstības jēdziens definēts ANO Pasaules Vides un attīstības komisijas ziņojumā “Mūsu kopējā nākotne” (saukts arī par Bruntlandes komisijas ziņojumu, 1987) un starptautiski plaši tiek lietots kopš 1992. gada ANO konferences Riodežaneiro “Vide un attīstība”. Ilgtspējīga attīstība tiek skaidrota kā “attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai”. Ilgtspējīgu attīstību raksturo trīs savstarpēji saistītas dimensijas: vides, ekonomiskā, sociālā. Tas nozīmē, ka stingras vides aizsardzības un klimata noturības prasības un augsti ekonomiskie rādītāji nav pretrunā, ka ekonomiskā augšupeja nedrīkst degradēt vidi un vienlaikus tiek nodrošināta augsta dzīves kvalitāte.

[3] Oglekļa dioksīda (CO2) piesaiste nozīmē procesu, kad fotosintēzes rezultātā no neorganiskajiem savienojumiem oglekļa dioksīda un ūdens, izmantojot gaismas enerģiju, tiek sintezētas organiskās vielas, kā arī skābeklis.